Các Trường Đại Học liên kết ở Bắc Kinh

DANH  SÁCH CÁC TRƯỜNG Ở BẮC KINH :

1 北京交通大学 ĐH GIAO THÔNG BẮC KINH http://www.bjtu.edu.cn/
2 北京工业大学 ĐH CÔNG NGHIỆP BẮC KINH http://www.bjut.edu.cn/
3 北京航空航天大学 ĐH HÀNG KHÔNG BẮC KINH http://www.buaa.edu.cn/
4 北京理工大学 ĐH CÔNG NGHỆ VẬT LÝ BẮC KINH http://www.bit.edu.cn/
5 北京科技大学 ĐH CÔNG NGHỆ BẮC KINH http://www.ustb.edu.cn/
6 北京邮电大学 ĐH BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BẮC KINHhttp://www.bupt.edu.cn/
7 北京师范大学 ĐH SƯ PHẠM BẮC KINH http://www.bnu.edu.cn/
8 首都师范大学 ĐH SƯ PHẠM THỦ ĐÔ http://www.cnu.edu.cn/
9 北京外国语大学 ĐH NGOẠI NGỮ BẮC KINH http://www.bfsu.edu.cn/
10 首都经济贸易大学 ĐẠI HỌC KINH TẾ THƯƠNG MẠI BẮC KINHhttp://www.cueb.edu.cn/
11 北京体育大学 ĐH THỂ DỤC BẮC KINH http://www.bsu.edu.cn/

12 北京化工大学 ĐH CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BẮC KINHhttp://www.buct.edu.cn/
13 中国农业大学 ĐH NÔNG NGHIỆP BẮC KINH http://www.cau.edu.cn/
14 中国地质大学 ĐH ĐỊA CHẤT TRUNG QUỐC (BẮC KINH)http://www.cugb.edu.cn/index.action
15 中央民族大学 ĐH DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG http://www.muc.edu.cn/
16 华北电力大学 ĐH ĐIỆN LỰC HOA BẮC http://www.ncepu.edu.cn/
17 中国传媒大学 ĐH TRUYỀN THÔNG TRUNG QUỐC http://by.cuc.edu.cn/

TIẾNG TRUNG & DU HỌC CRT

Email : tiengtrungcrt@gmail.com

ĐT : 0643 353 1279  Hotline :  0935 006 799

Trả lời